จึงขอให้หน่วยประชาสัมพันธ์ ให้กำลังพลที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย ให้เปิดบัญชีเพื่อรองรับการโอนเงิน อทบ. สำหรับงวดต่อไปให้ชำระ ชำระค่าสลากล่วงหน้า 1 เดือน ภายในวันที่ 5-6 ของสลากงวดวันที่ 1 / ชำระค่าสลากล่วงหน้า 1 เดือน ภายในวันที่ ของสลากงวดวันที่ 16. การไถ่ถอนโฉนดที่ดิน หรือ ขอคัดสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน อทบ. พาณิชย์ สนับสนุน […]