นาฬิกา นาฬิกาข้อมือ Esprit ราคา ใหม่ล่าสุด ก พ 2023

Project Engineer ประจำสำนักงานใหญ่ รับนโยบายการทำงานควบคุมโครงการในส่วนงานโครงสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ประสานงานกับบุคคลหลากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของพื้นที่ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมางาน ควบคุม ตรวจสอบการทำงานและเร่งรัดผู้รับเหมางานให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามรายละเอียดการจ้าง แล… เนื้อหาสาระในชุมชนแห่งนี้ ล้วนเกิดขึ้นจากเพื่อนสมาชิกทุกคน ที่อาศัยอยู่ร่้วมกันในชุมชนแห่งนี้ สร้างสรรค์ขึ้นมาคลิ๊กที่นี่ ศึกษาเพื่อเป็นสมาชิก ร่วมสร้างสรรค์สาระดีๆ หรือเลือก ซื้อ ขาย อย่างสุจริต ในชุมชนแห่งนี้. ตัดสินใจสมัครได้ที่นี่registerเพื่อให้สามารถเขียน ตั้งกระทู้ ประกาศ ข้อความต่างๆ ในชุมชนแ่หงนี้ได้ ตามส่วนต่างๆที่แบ่งไว้ในส่วนของForum (เว็บบอร์ด). Membership Manager ประจำสำนักงานใหญ่ คิดและสร้างสรรค์แผนงาน กำหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก sf รวมถึงจัดทำงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา สรรหาพันธมิตร associate เพื่อจัดทำ advertising marketing campaign และ promotion สำหรับสมาชิก ประสานงาน แก้ปัญหา และสร้างความสัมพันธ์อันดี… DBA Specialist ประจำสำนักงานใหญ่ บำรุงรักษา ประสิทธิภาพการทำางาน ความถูกต้องสมบูรณ์และรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น กำหนดสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลของแต่ละผู้ใช้งาน ตรวจสอบการเข้าใช้ฐานข้อม…

Call Center (สัญญาจ้าง four เดือน) ประจำสำนักงานใหญ่ รับมือกับลูกค้าที่ติดต่อสอบถามเข้ามาในหลากหลายช่องทางของบริษัท ทั้งช่องทางโทรศัพท์ ข้อความ อีเมล ตรวจสอบได้ว่างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ ไม่มีงานตกค้าง มีทักษะการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ปร… Senior Copywriter ประจำสำนักงานใหญ่ สร้างสรรค์ artistic และพัฒนาแนวคิด idea ในด้าน content เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการสื่อสารตลาดของบริษัท ทั้งในรูปแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ occasion หรือโครงการอื่น ๆ project ตามที่ได้รับมอบหมาย สร้างสรรค์ และจัดทำ corporate iden… Store Manager ประจำสำนักงานใหญ่ กำกับดูแลการบริหาร การปฎิบัติงานของจุดจำหน่ายสินค้า การแสดงสินค้า ขั้นตอนการปฎิบัติงานของพนักงาน ควบคุม stock สินค้า และดูแลขั้นตอนการจำหน่ายสินค้า on-line ให้เป็นไปตามขั้นตอน เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริหารงานและปฎิบัติการของร้านจำห… Marketing Communication Department Manager ประจำสำนักงานใหญ่ ร่วมกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาด เพื่อหวังผลในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ประเมินเป้าหมายด้านการสื่อสารการตลาด ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น บริหารดูแลแผนการสื่อสารการตลาดภายใต้งบประมาณและขอบเขตที่กำหนด รวมถึง บริหารจัดกา… Senior Creative ประจำสำนักงานใหญ่ สร้างสรรค์ inventive และพัฒนาแนวคิด idea รูปแบบ theme งานสื่อสารการตลาดของบริษัท ทั้งในรูปแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ event หรือโครงการอื่น ๆ project ตามที่ได้รับมอบหมาย สร้างสรรค์ และจัดทำ corporate identification ci key concept หรือ ข้อมูลสำ…

espritนาฬิกา

espritนาฬิกา

Business Application Manager ประจำสำนักงานใหญ่ วางแผน บริหาร จัดการ และควบคุมการทำงานในแผนก it เกี่ยวกับการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ การประสานงานทีมพัฒนาระบบ ทั้ง in house และ outsource หน้าที่คือ ติดตั้ง รักษา และพัฒนาระบบปัจจุบัน รวมไปถึงโอกาสในการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ หรือ การเ… Senior Software Developer ประจำสำนักงานใหญ่ พัฒนาระบบที่ได้รับมอบหมายตาม spec ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ด้วย tools ที่เหมาะสม ศึกษาระบบและฟังก์ชันต่าง ๆ ของ cinema bowling core software อย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงระบบตามความต้องการของผู้ใช้ ศึกษาฟังก์ชัน api ของร… CS Section Manager (ผู้จัดการแผนกขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์) ประจำสำนักงานใหญ่ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ พื้นที่เช่าโฆษณาบริเวณภายในและภายนอกโรงภาพยนตร์และ strike bowl ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานของฝ่ายพัฒนาธุรกิจ วางแผนงาน วิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการขยายธุรกิจภาพยนตร์และบันเทิงของบริษัท… Art Director ประจำสำนักงานใหญ่ กำหนดกลยุทธ์ วางแผน และบริหารจัดการ งานสร้างสรรค์ออกแบบและผลิตสื่อทุกประเภท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด การสื่อสารการตลาด รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย กำหนดทิศทางและประชุมร่วมกับแผนก artistic หรือ ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่… Graphic Designer ประจำสำนักงานใหญ่ สร้างสรรค์งานออกแบบ key art artwork work ปรับไซส์ art work หรือปรับสื่อจาก art work ลูกค้าสำหรับสื่อกิจกรรมการตลาด เช่น print ad p o p dm coupon digital online และอื่น ๆ สร้างสรรค์งานออกแบบ presentation สำหรับฝ่าย business improvement เพื่อเป็นเครื่องมือ…

espritนาฬิกา

F&B Officer (เจ้าหน้าที่แผนกอาหารและเครื่องดื่ม) ประจำสำนักงานใหญ่ ร่วมจัดหา สรรหา อุปกรณ์ gear ใหม่ ๆ โดยหาหลาย ๆ provider เพื่อมาเปรียบเทียบ ราคา คุณภาพ และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยเป็นผู้นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ตัดสินใจ รวมประสานงานให้สาขา ปฏิบัติตามโปรแกรม qsc concession โดยรวมตรวจสอบก… Project Development Officer ประจำสำนักงานใหญ่ ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ในแผนก เช่น เอกสารเกี่ยวกับ specs เครื่องมือ เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับโรงภาพยนตร์ คาราโอเกะและโบว์ลิ่ง จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประสานงานก… เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา โรบินสัน จันทบุรี ดูแลในส่วนงานเอกสารต่างๆ ลงบันทึกการเข้าทำงานของพนักงานภายในโรงภาพยนตร์ เช่น ข้อมูลการขาด ลา มา สาย เป็นต้น คำนวนณค่าจ้างแรงงานของพนักงานภายในโรงภาพยนตร์ ตามข้อมูลการเข้าทำงาน ดูแลและควบคุมสต๊อกเครื่องแบบพนักงาน อุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องใช้สำนัก… เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขา โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชลบุรี ดูแลในส่วนงานเอกสารต่างๆ ลงบันทึกการเข้าทำงานของพนักงานภายในโรงภาพยนตร์ เช่น ข้อมูลการขาด ลา มา สาย เป็นต้น คำนวนณค่าจ้างแรงงานของพนักงานภายในโรงภาพยนตร์ ตามข้อมูลการเข้าทำงาน ดูแลและควบคุมสต๊อกเครื่องแบบพนักงาน อุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องใช้สำนัก… Senior Network Engineer ประจำสำนักงานใหญ่ ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย และการใช้งานเครือข่ายทั้งที่ hq information heart และสาขา ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบระบบเครือข่ายและระบบป้องกันภัยเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ทำการต…

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์ ประสานงานและจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา เช่น การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ occasion และ street show เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด theater โดยเป็นไปในทิศ… Finance Officer ประจำสำนักงานใหญ่ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายทั้งหมด เช่น ใบอนุมัติการสั่งซื้อ ใบรับมอบสินค้า ใบอนุมัติจ่าย ฯลฯ ให้เรียบร้อยครบถ้วน ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินงานขั้นต่อไป ตรวจสอบรายการแคชเชียร์เช็คทีรับจากธนาคารให้สอดคล้องกับใบอนุมัติจ่าย ตอบคำถาม ชี้แจง เจ้าหน้าที่กา… เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา เซ็นทรัล ศาลายา ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์ ประสานงานและจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา เช่น การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ occasion และ road present เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด theater โดยเป็นไปในทิศ… Senior Local Area Marketing Executive ประจำสำนักงานใหญ่ ดำเนินการวางแผนจากฝ่ายต่าง ๆ ทั้งในและนอกบริษัท เพื่อให้การทำกิจกรรมและ native promotion ของโรงภาพยนตร์ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางแผนไว้ ศึกษาข้อมูลทางการตลาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ ธุรกิจภาพยนตร์ของบริษัท และของคู่แข่งเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและวาง… เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา โรบินสัน ถลาง ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดของโรงภาพยนตร์ ประสานงานและจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา เช่น การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ event และ road show เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด theater โดยเป็นไปในทิศ…